Being then ready for commitment, The elemental transformation,Of ceremony does confirm their,Resolution...ProTisruTi


 

Omor Ekush

 

 Amar Vaiyer Roktey Rangano Ekushey Fevruary,,,

Ami ki Vulitey Pari,,

Chele Hara Shoto Mayer Osru Goraye February,,,,

 


Topic: Omor Ekush

No comments found.